Nadácia Miloty Havránkovej vo svojich prioritách nadväzuje na základný fundament tvorby významnej slovenskej fotografky Miloty Havránkovej, ktorá prostredníctvom tohto média sústavne a presvedčene demonštruje vlastný nekompromisný postoj k otázkam vnútornej umeleckej slobody.

Nadácia podporuje tvorbu, kurátorskú i výstavnú činnosť najmladších generácií a prispieva tak k chápaniu média fotografie ako komplexného, dynamicky sa rozvíjajúceho vizuálneho jazyka, komunikujúceho základné otázky nášho poznania a bytia.

Fotografia sa vďaka vlastnému technicky reprodukovateľnému charakteru stala kultúrnym obeživom, ktoré má tendenciu podliehať inflácii a mocenským stratégiám. I preto je nutné obozretne živiť a podporovať také autorské prístupy, ktoré idú tak trochu proti prúdu.
 
Nadácia Miloty Havránkovej pomáha definovať fotografické médium nielen ako izolovanú a nadčasovú obrazovú ideológiu, ale predovšetkým ako systémový prvok našej etickej kultúry a sociálnej zodpovednosti. V spolupráci s kľúčovými akademickými a výstavnými partnerskými inštitúciami nadácie – VŠVU v Bratislave a GMB v Bratislave môžeme vytvoriť fungujúci, nezávislý a transparentný systém takejto podpory.
Anna Vartecká, kurátorka
V roku 1990 Profesorka Milota Havránková stála pri vzniku Katedry fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vtedy jasne formulovala nevyhnutnosť uvažovať o súčasnej výtvarnej fotografii koncepčne a vo vzájomných vzťahoch k rôznym oblastiam umeleckej tvorby. Absolventky a absolventi, ktorí študovali pod vedením profesorky Miloty Havránkovej dnes tvoria silnú generáciu na slovenskej i medzinárodnej umeleckej scéne.

Nadácia Miloty Havránkovej v spolupráci s Katedrou fotografie a nových médií spoločne vytvára kreatívnu a otvorenú platformu pre súčasných študentov fotografie. Hlavnou ambíciou je ponúknuť im tak možnosť rozvíjať vlastný talent a kreativitu, jednotlivými aktivitami podporovať ich tvorbu a pomôcť im tak sebavedomo a zrelo vstúpiť na súčasnú fotografickú scénu.
Olja Triaška Stefanović, Vedúca Katedry fotografie a nových médií VŠVU
Milotin svet je hlboko osobný, prekrásne komplexný a vynimočný. Je to neuchopiteľný vesmír kontinuálnej zmeny a tvorivej inšpirácie. Je to energia, ktorá ovplyvnila všetkých tých, ktorí mali možnosť byť jej súčasťou.

Vznik Nadácie Miloty Havránkovej je prirodzeným pokračovaním úsilia o navigáciu a zmapovanie tohto sveta. Veríme, že spomínaná tvorivá energia je a zostane prenositeľná. Nadácia chce aktívne inšpirovať, podporovať a otvárať cestu tým, ktorí posúvajú hranice stále mladého a dynamického média. Fotografia nie je len záznamom minulosti, ale autentickým pohľadom do budúcnosti, ktorá je vždy bližšie ako si myslíme. 

Nadácia a rodina Miloty Havránkovej aktívne podporuje výtvarné umenie ako neodmysliteľný základ kultúrnej a múdrej spoločnosti.
Igor Marko, predseda správnej rady Nadácie Miloty Havránkovej
Založenie nadácie je pre mňa zhmotnením neustáleho obdivu k slobodnému prejavu fotografického umenia a to v jeho jedinečnom zázraku zastaviť čas pre budúce posolstvá.

Súčasné presahy fotografického média sú kotvou, ktorá mení čas a vytvára priestor pre jeho uchopenie. Nadácia je otvorenou platformou pre rast nových myšlienok prostredníctvom nezištnej podpory všetkých tých, ktorí cítia umenie ako život sám.
Milota Havránková

Správna rada Nadácie:

Marianna Hodgson

Igor Marko – predseda Nadácie

Petra Marko

Tono Stano

Olja Triaška Stefanović

Anna Vartecká


Správca Nadácie:

Bibira Milota Marková

Partneri nadácie